BEST-U BEST-U
Skip to main content

Available courses

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ –1το μέρος

ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ –2ρο μέρος

ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ –3το μέρος

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Δημοτικές πρακτικές

Καλές δημοτικές πρακτικές για την χρήση της γεωθερμικής ενέργειας /θερμότητας

MKO1

MKO2

MKO3

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

1. Καταγραφή της κατανάλωσης νερού, εντοπισμός διαρροών και επιδιόρθωση

2. Σχεδιασμός διαχείρισης νερού

3. Ευαισθητοποίηση κοινού

4. Κατασκευή συστήματος επαναχρησιμοποίησης γκρι νερού σε καινούργιες κατασκευές

А5. Κίνητρα της πολιτείας για οικιακή εξοικονόμηση νερού

А6. Νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις για τη σπατάλη νερού

А7. Πρόγραμμα διατήρησης νερού  από την αρμόδια αρχή νερού  

А8. Στρατηγική διαχείρισης της ζήτησης νερού

А9. Τιμολογιακή πολιτική προοδευτικών χρεώσεων

А10. Εκπαίδευση Σχολείων

В1. Σύστημα ελέγχου χρήσης νερού στη βιομηχανία

В2. Ανακύκλωση νερού στην παραγωγή χαρτιού

В3. Μείωσης της χρήσης νερού στην επεξεργασία ψαριών και θαλασσινών

В4. Παραγωγή σκόνης γάλακτος χωρίς τη χρήση νερού

В5. Επαναχρησιμοποίηση νερού στον κλάδο παραγωγής ενέργειας και χάλυβα

Г1. Σύστημα μικρο-άρδευσης

Г2. Μέτρηση και έλεγχος της ροής στο δίκτυο διανομής νερού άρδευσης

Г3. Επεξεργασία λυμάτων και αποθήκευση του επεξεργασμένου νερού στους υπόγειους υδροφορείς για γεωργική χρήση

Г4. Μεγάλης συχνότητας διακοπτόμενη στάγδην άρδευση

Г5. Επιτόπιος έλεγχος και παρακολούθηση της άρδευσης χωραφιών

Δ1. Συνεχής ανίχνευση διαρροών για την παρακολούθηση της κατάστασης των δικτύων διανομής νερού

Δ2. Μείωση  των διαρροών σε πολεοδομικό συγκρότημα

Δ3. Μείωση της χρήσης νερού για τον περιβάλλοντα χώρο από συγκρότημα γραφείων

Δ4. Ισοζύγια χρήσης νερού σε χώρους πρασίνου, πληροφόρηση και ανταπόκριση των καταναλωτών


ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ/ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

B. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

C. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

D. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

E. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


ΠΑΙΔΙΑ, ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΟΥΜΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;

ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ.ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ,ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ,ΑΛΛΕΣ

ΠΑΙΔΙΑ, ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΕΡΟΥ.

ΠΑΙΔΙΑ, ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΕΡΟΥ!

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,ΆΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ,ΕΙΔΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ,ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΩ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ;,ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Project Deliverables

Project results

TEACHER TRAINING

GOOD PRACTICES TO WATER RESOURCES USE AND MANAGEMENT

INTRODUCTION

PROTECTION OF WATER RESOURCES

IN HOUSEHOLDS part 1

IN HOUSEHOLDS part 2

IN HOUSEHOLDS part 3

IN AGRICULTURE

BEST PRACTICES AND EFFICIENCY OF WATER USE IN BULGARIA

Municipal practices

Some good municipal practices for the use of geothermal heat

NGO1

NGO2

NGO3

BEST PRACTICES AND EFFICIENCY OF WATER USE

1. Water consumption metering, leak detection and repair

2. Water management planning

3. Raising awareness

A4. Construction of a system for reuse of graywater in new buildings

A5. Government incentives to save water at home

A6. Legislation and regulations on water losses

A7. Water protection program lead by a competent water service

A8. Water demand management strategy

A9. Pricing policy for gradual charging

A10. School education

B1. System for control of water consumption in industry

B2. Water recycling in paper production

B3. Reducing the water use in the processing of fish and seafood

B4. Production of milk powder without water use

B5. Water reuse in the energy and steel industries

G1. Micro-irrigation system

G2. Measurement and flow control in distribution network for irrigation

G3. Wastewater treatment and storage of treated water in groundwater aquifers for agricultural use

G4. Periodic high-frequency irrigation

G5. Control and monitoring of irrigation on the spot

D1. Continuous detection of leaks by monitoring the water distribution networks condition

D2. Reducing leaks in the city

D3. Reducing the water use for surrounding green areas of office building

D4. Balance when using water for irrigation of green areas


BEST PRACTICES AND EFFICIENCY OF WATER USE IN GREECE

Α. WATER SUPPLY/URBAN USE

B. IRRIGATIONAL USE

C. UNDUSTRIAL USE

D. ENERGY USE

E. USE IN TOURISM

CHILDREN, HOW WE CAN SAVE WATER AT HOME.

IN THE KITCHEN,IN THE GARDEN,IN THE BATHROOM,OTHERS

CHILDREN, HELP YOUR SCHOOL SAVE WATER.

CHILDREN, HELP YOUR SCHOOL SAVE WATER!

BENEFITS OF DRINKING WATER.

BENEFITS OF DRINKING WATER,ADVICES

WATER POLICY LEGISLATION IN EUROPEAN UNION. RESPONSIBLE INSTITUTIONS.

EUROPEAN COMMUNITY LEGISLATION,EUROPEAN UNION LEGISLATION ON WATER,USE OF CIVIL RIGHTS

WATER POLICY LEGISLATION IN REPUBLIC OF BULGARIA. RESPONSIBLE INSTITUTIONS.

MANAGEMENT OF WATER,WATER TYPES AND RESPONSIBLE INSTITUTIONS,WHICH OFFICE SHOULD I CONTACT IN DIFFERENT CASES?,PART OF YOUR CIVIL RIGHTS

Test course for training

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Test Course 1

Test text 1

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

ВЪВЕДЕНИЕ

ОПАЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

В ДОМАКИНСТВАТА част 1

В ДОМАКИНСТВАТА част 2

В ДОМАКИНСТВАТА част 3

В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

най-добри практики и ефективност на използването на вода

1. Отчитане на потреблението  на вода, откриване на течове и ремонт

2. Планиране на управлението на водите

3. Повишаване на осведомеността

А4. Изграждане на система за повторно използване на сива вода в нови сгради на управлението

А5. Държавни стимули за пестене на вода вкъщи

А6. Законодателство и разпоредби относно водните загуби

А7. Програма за опазване на водите от компетентна водна служба

А8. Стратегия за управление търсенето на вода

А9. Ценова политика за постепенно таксуване

А10. Училищно образование

Б1. Система за контрол на потреблението на вода впромишлеността

Б2. Рециклиране на вода в производството на хартия

Б3. Намаляване използването на вода при преработката на риба иморски дарове

Б4. Производство на мляко на прах без използване на вода

Б5. Повторно използване на водата венергетиката и стоманодобивната промишленост

В1. Микрополивна система

В2. Измерване и  контрол на дебита в разпределителната мрежа за напояване

В3.Пречистване на отпадни води и съхранение на пречистена вода в подпочвени водоносни хоризонти за селскостопанска употреба

В4. Периодично високочестот нонапояване

В5. Контрол и наблюдение на напояването на място

Г1. Непрекъснато откриване на течове чрез наблюдение състоянието на водоразпределителните мрежи

Г2. Намаляване на течовете в града

Г3. Намаляване използването на вода за околните зелени площи отофи скомплекс

Г4. Баланс при използване на вода за напояване на зелените площи


най-добри практики и ефективност на използването на вода в Гърция

Α. ГРАДСКИВОДИ

B. ВОДИЗАНАПОЯВАНЕ

C. ПРОМИШЛЕНИВОДИ

D. ВОДИЗАЕНЕРГИЯ

E. ВОДИЗАТУРИЗМА


най-добри практики и ефективност на използването на водата в България

Общински практики

Добрио бщински практики за използване на геотермална топлина

НПО 1

НПО 2

НПО 3