BEST-U BEST-U
Skip to main content

Site blog

ДЕЙНОСТИ

Действия, допринасящи за изграждането на капацитет сред заинтересованите страни и мениджмънта на водните ресурси:Създаване на мрежа от местни заинтересовани страни от двете участващи страни, целейки обмяна на опит в политиките и комуникация относно водите в урбанизираните зони.Пилотно действие, с което се въвежда етикета „най-добро използване на водата“, с който ще бъдат наградени организации, институции и училища, които изпълняват конкретни действия и / или използват оборудване за рационално използване на водата.Разработване на онлайн мрежова платформа .Действия, допринасящи повишаване на знанията и повишаване на осведомеността на ползвателите на вода, целейки по-ефективно участие в екологични действия:Проучване, регистриране и документиране на отношенията на домакинствата и фермерите с водата.Разработване на рационални ръководства за управление на водите за различните категории водоползватели.Разработване на ръководство за добри практики, включително международно прилагани такива.Осведомителна и информационна кампания.Действия, допринасящи за развитието на образователните процеси:Реализация на семинари за учители на училища и детски градини, които ще подобрят знанията си по въпроса за управлението на водите и ще се обучават по инструменти и техники, предложени от проекта BEST-U.Действия, допринасящи за създаването на чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчивите условия на живот:Разработване на всеобхватна екологична програма в училища и детски градини, която включва дейности по информиране и осведомяване на учениците. Децата ще участват в опит да докажат, че с помощта на прости начини и по-отговорно поведение всеки може да намали загубите на вода. След това учениците ще се ангажират да осведомят и предадат наученото сред останалата част от съучениците си и родителите си.Разработване на електронни инструменти (e-обучение), електронни образователни материали (е-игри) и приложения за мобилни телефониСъбития за разпространениеИнформационни дни в Гърция и България, организирани от всеки проектен партньорСъбития за връчване на етикета „най-добро използване на водата“ в Гърция и България, организирани от всеки партньор по проектаЗаключителна прес-конференцияРаботна среща/ уъркшоп за капитализиране на събраната информацияОчаквани резултати:Основните резултати, които се очакват от изпълнението на проекта, са:Граждани с подходящото отговорно поведение към околната среда, които ще съдействат за устойчивото опазване и съхранение на водните ресурси и околната среда като цялоДеца с подходящо екологично поведение ще предприемат действия, за да привлекат вниманието на своите родители и съжителите си върху важността на водата и начините за спестяване на водаСъздаване на мрежа, обединяваща образователни организации, местни власти и широката общественост по въпросите за управлението на водите. Чрез тази мрежа ще се обменя опит в политиките и комуникация относно водите в урбанизираните зони, както и ще се разменят налични технологии и ноу-хау сред членовете на мрежата (укрепване на институциите).Обезпечаване на цялостна рамка за ръководство и управление, предоставена на местните власти, с цел ефективно и ефикасно прилагане на политиките, стратегиите, законодателството и ангажиментите на ЕС, свързани с устойчивото управление на водите в техните райони.Насърчаване на интегрирано устойчиво управление на водите, насочено към градските води, чрез обучение на отговорници в местните власти за „най-добро използване“ на водата, събирано и анализирано чрез капитализиране на най-добрите практики на ЕС.Премахване на опасностите за общественото здраве чрез по-добро управление на водите, повиша-вайки чувството на сигурност сред местното население.

ЦЕЛИ

Специфичната цел на проекта е да се подобри управлението на водите, като се популяризират кампании за „зелено поведение“ в следните области: управление на водите, изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.По-конкретно BEST-U цели да:Изгради капацитета на всички заинтересовани страни, както и на мениджмънта на водните ресурси.Подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на водите, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия.Разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност.Създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот.Целеви групи:Чрез реализацията си, конкретният проект възнамерява да подкрепи следните категории бенефициенти:Местни училища и детски градини.Земеделски производители/ животновъди и бизнеса.Заинтересовани страни на местно ниво.Жители в районите на интервенции.

Δράσεις του Έργου

Δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων των ενδιαφερομένων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων:Δημιουργία δικτύου τοπικών φορέων από τις δύο συμμετέχουσες χώρες, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της πολιτικής και της επικοινωνιακής διαχείρισης των αστικών υδάτων.Πιλοτική δράση με τίτλο «καλύτερη χρήση ύδατος», αντλώντας πληροφορίες από οργανισμούς, ιδρύματα και σχολεία που υλοποιούν ειδικές δράσεις ή / και χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για την ορθολογική χρήση των υδάτων.Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης.Δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της γνώσης και στην ευαισθητοποίηση των χρηστών των υδατικών πόρων, προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις περιβαλλοντικές δράσεις:Καταγραφή / έρευνα της σχέσης των νοικοκυριών και των αγροτών με το νερό και τη αντίληψης τους γύρω από αυτό.Ανάπτυξη οδηγών ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων ανά κατηγορία χρήστη ύδατοςΔημιουργία οδηγού βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των διεθνώς εφαρμοζόμενων πρακτικών.Εφαρμογή εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.Δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδικασιών:Πραγματοποίηση σεμιναρίων σε δασκάλους σχολείων και νηπιαγωγείων, οι οποίοι θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τη διαχείριση των υδάτων και θα τους εκπαιδεύσουν στα εργαλεία και τις τεχνικές που προτείνει το έργο BEST-U.Δράσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία αίσθησης υπευθυνότητας μεταξύ των φοιτητών και των εκπαιδευτικών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης:Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού προγράμματος σε σχολεία και νηπιαγωγεία, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών. Τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια να αποδείξουν ότι χρησιμοποιώντας απλούς τρόπους και υιοθετώντας πιο υπεύθυνη συμπεριφορά, όλοι μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη ύδατος. Οι μαθητές είναι αυτοί, που στη συνέχεια, θα ευαισθητοποιήσουν το υπόλοιπο σχολείο και τους γονείς τους.Δημιουργία εργαλείων ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (e-learning / e-games) και εφαρμογής για κινητά.Δράσεις διάχυσηςΕνημερωτική ημερίδα, στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία,Τελετή βράβευσης, στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία,Τελικό Συνέδριο,Ημερίδα κεφαλαιοποίησης.Αναμενόμενα αποτελέσματαΤα βασικά αποτελέσματα που αναμένονται να προκύψουν από την υλοποίηση του προγράμματος είναι:Πολίτες με υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά που θα προβούν σε δράσεις για την προστασία και τη διατήρηση των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα.Παιδιά με υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά, που αφού μάθουν πώς τα ίδια να εξοικονομούν νερό, θα ευαισθητοποιήσουν τους γονείς και τη γειτονιά για τη σημασία του νερού και τους τρόπους εξοικονόμησης του.Δημιουργία δικτύου σε θέματα διαχείρισης του νερού με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών οργανισμών, τοπικών αρχών και πολιτών. Στο πλαίσιο του δικτύου, θα ανταλλάσσονται εμπειρίες στη διαχείριση των πολιτικών και της επικοινωνίας των αστικών υδάτων και θα γίνεται μεταφορά της διαθέσιμης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στα μέλη του. (θεσμική ενίσχυση).Επίσης, θα προωθηθεί στις τοπικές αρχές ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και οι πολιτικές, οι στρατηγικές, η νομοθεσία και οι δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στις περιοχές τους.Προώθηση μιας ολοκληρωμένης βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, με επίκεντρο τα αστικά ύδατα, και ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ.Εξάλειψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία μέσω της καλύτερης διαχείρισης του νερού, αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού.

Στόχοι του Έργου

Ο ειδικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων, μέσω της προώθησης εκστρατειών «πράσινης συμπεριφοράς» στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων, της εφαρμογής πιλοτικών δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης των υφιστάμενων καινοτόμων μεθόδων / τεχνολογιών και της διαμόρφωσης περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής.Ειδικότερα, το BEST-U στοχεύει στην:Ανάπτυξη της ικανότητας ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων από τα εμπλεκόμενα μέρη και τους φορείς λήψης αποφάσεων,Ενίσχυση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση των χρηστών υδατικών πόρων, ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στις περιβαλλοντικές δράσεις,Δημιουργία εκπαιδευτικών διαδικασιών που θα προωθήσουν την ολοκληρωμένη, συστηματική και διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων και ειδικότερα τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων,Δημιουργία αισθήματος ευθύνης, μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες βιώσιμης διαβίωσης.Ομάδες BEST-UΜέσω της εφαρμογής του, το έργο, σκοπεύει να υποστηρίξει τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:Τα τοπικά σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί,Οι αγρότες και οι επιχειρήσεις,Οι τοπικοί φορείς,Οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης.

Project Actions

Actions contributing to the capacity building of stakeholders and decision makers in the management of water resources:Establishment of a local stakeholders’ network from the two participating countries, aiming to exchange experiences in policy and communication management of urban water.A pilot action launching a label “best water use” that will be assigned in Organizations, Institutions and Schools which implement specific actions and/or use equipment for the rational use of water.Development of an on-line networking platform.Actions contributing to the enhancement of the knowledge and the raise of awareness of water users, in order to participate in environmental actions more efficiently:Recording/survey of household and farmers relationship with water.Development of the rational water management guides for the different categories of water users.Development of a best practice guide, including internationally applied practices.Implementation of awareness and information campaign.Actions contributing to the development of educational processes:Realization of seminars to teachers of schools and kindergartens, which will improve their knowledge on water management and will educate them on the tools and techniques proposed by BEST-U project.Actions contributing to the creation of a responsibility sense, among students and teachers, regarding the environmental protection and sustainable living conditions:Development of a comprehensive environmental program in schools and kindergartens, which include information and awareness actions for pupils. Children will participate in an attempt to prove that using simple ways and more responsible behavior everybody can reduce water wastage. Pupils will then undertake to sensitize the rest of the school and their parents.Development of e-tools (e-learning), e-educational material (e-games) and application for mobiles.Dissemination EventsInfo Days in Greece and in Bulgaria,Label Award workshops in Greece and in Bulgaria,Final Conference,Capitalization workshop.Expected results:The main results expected to arise from the implementation of the project are:Citizens with the appropriate responsible environmental behavior, through which they will proceed to actions in order to protect and preserve the water resources and the environment in general.Children with the appropriate environmental behavior will undertake actions, in order to sensitize their parents and the neighborhood on the importance of water and the ways for water saving.Creation of a network bringing together educational organizations, local authorities and the general public, regarding water management issues. Through this network, experiences in policy and communication management of urban water will be exchanged and the available technology and know-how will be transferred among its members (Institutional strengthening).Provision of a comprehensive governance and management framework provided to local authorities in order to implement effectively and efficiently EU policies, strategies, legislation and commitments relevant to sustainable water management in their areas.The promotion of integrated sustainable water management, focused on city water, by training officers of local authorities on the “best use” of water, collected and analyzed through the capitalization of EU best practices.Elimination of hazards for public health through a better management of water, increasing the feeling of security of the local populations.

Project Objectives

The Specific Objective of the project is to enhance water management, by promoting “green behavior” campaigns in the areas of water management, the implementation of pilot activities mainstreaming existing innovative methods/technologies and the formation of an overall educational policy of the local government.More specifically BEST-U aims to:Build the capacity of stakeholders and decision makers in the management of water resources,Enhance the knowledge and raise awareness of water users, in order to participate in environmental actions more efficiently,Develop educational processes which will promote the comprehensive, systemic and interdisciplinary approach to environmental issues and optimum water management in particular,Create a sense of responsibility, among students and teachers, regarding the environmental protection and sustainable living conditions.Target Groups:Through its implementation, the specific project, intends to support the following categories of beneficiaries:Local schools and kindergartens,Farmers and businesses,Local stakeholders,Residents in intervention areas.