BEST-U BEST-U
Skip to main content

Blog entry by System Administrator

ЦЕЛИ

Специфичната цел на проекта е да се подобри управлението на водите, като се популяризират кампании за „зелено поведение“ в следните области: управление на водите, изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.По-конкретно BEST-U цели да:Изгради капацитета на всички заинтересовани страни, както и на мениджмънта на водните ресурси.Подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на водите, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия.Разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност.Създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот.Целеви групи:Чрез реализацията си, конкретният проект възнамерява да подкрепи следните категории бенефициенти:Местни училища и детски градини.Земеделски производители/ животновъди и бизнеса.Заинтересовани страни на местно ниво.Жители в районите на интервенции.